09133215282-09128759375

سیستم گرمایشی

 

سیستم گرمایشی

یکی ازمهم ترین مباحث درتولید محصولات گلخانه ای تولید محصول خارج ازفصل میباشد.دما ورطوبت دوپارامتر مهم درکشت های گلخانه ای است که باید این 2پارامترراکنترل واثرگذاری آن برروی رشدوکیفیت محصول بسیارحائزاهمیت است یکی ازپارامترهای که برای تولید محصول کافی درگلخانه بایستی کنترل شوددرجه حرارت مطلوب گیاه است باتوجه به اینکه درفصول سرما دما محیط جواب گوی نیاز داخلی گلخانه نیست به همین دلیل برای انکه گل خانه دمای مطلوب داشته باشد بایدبه همان سرعتی که گرما ازدست میدهدفضای گلخانه راگرم نمود یک سیستم گرمایشی خوب درگلخانه بایددارای دوویژگی مهم باشد.

الف-بتواندگلخانه رادرسردترین شب سال گرم کند

ب-حرارت رادرسرتاسرگلخانه بصورت یکنواخت پخش کند

یکی ازمتداول ترین روش هابرای گرم کردن گلخانه استفاده ازگرم کننده های برقی یاهیترهاویادراصطلاح بخاری میباشد.دراین روش بااستفاده ازالکتریسته وگرم کننده های برقی که بصورت ایستاده یا سقفی داخل گلخانه قرارداده میشودمحیط داخل گلخانه قرارداده میشودمحیط داخل گلخانه راگرم میکندمزیت این روش عبارت اند از

-آسان بودن کاربااین نوع سیستم

-قابلیت تنظیم دقیق دمای داخل گلخانه

-عدم ایجاد درهوای گلخانه

مهم ترین پارامتری که درانتخاب بخاری باید انجام دادتوجه به منطقه قرارگیری گلخانه ازلحاظ(سردسیری-گرمسیری-معتدل)وهمچنین توجه به میزان بازدهی بخاری که چه میزان ازحجم گلخانه رامیتواند گرم کند

این شرکت باتوجه به سابقه طولانی دربحث تولید ونصب تجهیزات گلخانه ای راکه دارامیباشد قابلیت تولید انواع سیستم های گرمایشی درابعادواندازه های مختلف باتوجه به شرایط منطقه وحجم گلخانه میباشد.

شرکت صنعت سبزآرشام

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :