09133215282-09128759375

فروش پلاستیک

فروش پلاستیک گلخانه در سایزهای مختلف با درصدUVافزایش طول عمر پلاستیک ودارایEVAکه باعث انعطاف،استحکام پلاستیک میباشدوIRکه باعث محافظت ازحرارت گلخانه میشودوLDباعث پخش نوردرگلخانه وهمچنین افزایش رشد محصول درگلخانه.

فروش پلاستیک دوپوش گلخانه درسایز ها واندازه های مختلف1

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :