09133215282-09128759375

توری سایبان

شید یاسایبان گلخانه

شید یاسایبان گلخانه برای خنک نگه داشتن گلخانه مورد استفاده قرارمیگیرد ایران سرزمینی آفتابی وکم آب است،کشت گلخانه ای باهدف جلوگیری ازتبخیر آب وتابش مستقیم نورخورشیددراین سال ها رواج فراوانی داشته است که دردسترس بودن میوه ها وگل های متنوع درچهارفصل سال گواه آن میباشد.

توری وسایبان باضریب های متفاوت عبوردهی نور وایجاد سایه ونیم سایه کاربردفراوانی داردکه عمده ترین آن ها در(گلخانه ها،استخرهای پرورش ماهی،اماکن تفریحی وورزشی روباز)این توری ها دارای موادAnti-UVمیباشند که ازآن درمقابل اشعه مخرب ماوراء بنفش نورخورشیدمحافظت کرده ودوام آن را به حداکثر میرساند.معمولا ازاواخر بهار تا اوایل پاییزسطح نوردرگلخانه ازسطح مطلوب تجاوز کرده وباعث تولیدحرارت تابشی درداخل گلخانه وافزایش دمای گلخانه میشود.که دمای بیش ازحدموجب کاهش کیفیت محصولات میشودبنابراین استفاده ازتوری های سایه بان وسایه دهی،باعث میشود مقداری ازانرژی خورشیدی رامنعکس کند.وظیفه اصلی توری های شیدینگ توازن حرارت اشعه خورشید ازلحاظ فتوسنتزوگرمایی میباشد میزان سایه وتشعشع مناسب ایجادشده بوسیله ی این توری هاباعث میشود که کیفیت گیاهان بهبودیافته ومیزان مصرف آب کاهش میابد.توری سایبان دررنگ های (سبز تیره)و(سفید)باتراکم مختلف که هرکدام ضریب سایه متفاوتی دارد،تولیدمیشود،میزان سایه ایجاد شده آنهابه ترتیب عبارتنداز:30%،50%،70%،80%،90%

این توری ها معمولا درعرض 2،4،6،8،10متر وبه طول50مترودرصورت درخواست باعرض وطول معین تولیدوبسته بندی میشود.

شرکت صنعت سبزآرشام:3244400-0315-09133215282-09128759375

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :