09133215282-09128759375

گلخانه-آقای-رحیمی

7 / 10
از 16 کاربر

طراحی ساخت وتجهیز یک واحد گلخانه واقع درسپیدان:

طراحی،ساخت وتجهیز یک واحد گلخانه به کارفرمایی آقای رحیمی واقع در شهرسپیدان

عملیات اجرایی ساخت گلخانه سپیدان از تاریخ98/09/16آغازشده وطبق پیش بینی کارشناسان مربوطه اتمام آن به حول قوه ی الهی تاریخ99/4/25خواهدبود وهمزمان درتاریخ فوق سازه گلخانه تحویل کارفرما داده خواهد شد.زمان بهره برداری از پروژه مهرماه سال 99خواهد بود.

-مشخصات فنی گلخانه:

گلخانه فوق دارای یک سالن مجتمع وبه هم پیوسته میابشد که دارای عرض به اندازه124.8که دارای 13سالن کوچک هرکدام به طول 37متر وبه مساحت کلی4.617مترمربع میباشد

بارزترین ویژگی گلخانه فوق استفاده از یک بادشکن درجهت عرض گلخانه میباشد که این باد شکن طبق طراحی انجام شده میتواند نیرو های حاصل از بادهای فصلی را کاهش داده تا از برخوردمستقیم به سازه جلوگیری شود وهمچنین مقاومت سازه را تاحد بسیار بالای دربرابرنیروهای خارجی مقاوم کند.وبه عنوان یک فضا برای نصب سیستم خنککاری فن وپداز ان بصورت بهینه استفاده گردد.

یکی دیگر از ویژگی سازه حذف ذریچه سقف گلخانه میباشدکه بنابردانش طراحان ودرخواست کارفرمای محترم مبنی براستفاده گلخانه فقط برای کشت گیاه گل میباشدوعدم نیازبه تهویه ازطریق دریچه سقف وهمجنین استفاده ازسیستم خنککاری مناسب برای خنک کردن محیط گلخانه.

ارتفاع نهایی گلخانه 6.5مترخواهدبود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :