09133215282-09128759375

پروژه شهرستان یاسوج

7 / 10
از 11 کاربر

طراحی وساخت 5000هزارمترمربع واقع در استان کهگیلوبویراحمد شهریاسوج روبروی شهرک صنعتی یاسوج.آقای شجاعی

فاز اول مجموعه احداث وتجهیز2500مترمربع سالن گلخانه از نوع تیپAباتجهیزات سرمایشی وگرمایشی موردنیازگلخانه.

مشخصات سالن:سالن به عرض57.60متروطول45مترمیباشد.مهمترین ویژگی طراحی سازه درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و بادهای فصلی خسارت زا میباشد با طراحی انجام گرفته وانتخاب سازه متناسب با شرایط جوی منطقه سازه مورد نظر مورد تحلیل وبرسی کارشناسان قرار گرفته است.

شروع پروژه درتاریخ:1399/4/15واتمام پروژه درتاریخ1399/05/05به حول قوه الهی انجام شد.

برای مشاهده نقشه کلیک کنید

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :